คุณชาญชัย สงวนวงศ์

ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

คุณผยง ศรีวณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงไทย

คุณอาทิตย์ นันทวิทยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ประธานเจ้าที่บริหาร
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

คุณกวิน กาญจนพาสน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด (เจวีซี)

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก

ประธานเจ้าที่บริหาร
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

คุณ นภนวลพรรณ ภวสันต์

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คุณประยุทธ ศุภวราพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท Elite consulting Group และ Rapidz Thailand

คุณกสิณพจน์ เตชาหัวสิงห์

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท คริปโดมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด